1 KATATEDORI (Tenshin) 2 USHIRO KATATEDORI KUBI SHIME 3 RYOTEMOCHI
4 RYOTEDORI 5 RYOKATADORI 6 USHIRODORI
7 SHOMENUCHI 8 YOKOMENUCHI MUNETSUKI
10 TANINZUKAKE RIOTEMOCHI 11 KATATEDORI 12 USHIRO KATATEDORI KUBI SHIME
13 RYOTEMOCHI 14 SUWARI – TACHI WAZA 15 USHIRO RYOKATADORI
16 HANDACHI 17 KATADORI MENUCHI 18 YOKOMENUCHI
19 MUNETSUKI 20 JO NAGE 21 TANTODORI 1
22 TANTODORI 2 23 BOKKENDORI 24 JO DORI
25 JO 1 26 JO 2 27 HAPPOGIRI
28 ICHINOTACHI 29 KUMITACHI 30 SHINKEN

 

1 – KATATEDORI (Tenshin)

 1. Kokyunage
 2. Kirigaeshi
 3. Zemponage
 4. Kaitennage
 5. Ikkyo katameru in ginocchio
 6. Yonkyo katameru in piedi
 7. Nikyo katameru in ginocchio

2 – USHIRO KATATEDORI KUBI SHIME

Eseguire le prime tre tecniche di seguito,
prima sinistra poi destra

 1. Uragaeshi statico
 2. Zemponage
 3. Koteoroshi sulla prima mano
 4. Ikkyo katameru in ginocchio
 5. Sankyonage
 6. Koteoroshi sulla seconda mano
 7. Shihonnage

3 – RYOTEMOCHI

 1. Ikkyo tenshin
 2. Kokyunage tenshin
 3. Kokyunage hachinoji
 4. Zemponage
 5. Nikyo irimi
 6. Koteoroshi katameru in piedi
  uke blocca il braccio al petto
 7. Kokyunage katameru in piedi (sankyo)

4 – RYOTEDORI

 1. Kokyunage
 2. Koteoroshi
 3. Kokyunage sayuwaza
 4. Tenchinage irimi
 5. Tenchinage tenshin
 6. Zemponage
 7. Kirikaeshi

5 – RYOKATADORI

Eseguire le prime quattro tecniche di seguito,
prima sinistra poi destra

 1. Zemponage
 2. Kirikaeshi
 3. Kokyunage
 4. Sudori
 5. Kokyunage gira verso l’esterno
 6. Nikyo tenshin
 7. Zemponage

6 – USHIRODORI

 1. ushirogoshidori Sankyo
 2. Koteoroshi
 3. Sankyo
 4. Zemponage
 5. ushirohagaijime Kokyunage
 6. ushirotecubidori Koteoroshi
 7. ushirotecubidori Ikkyo

7 – SHOMENUCHI

 1. Ikkyo irimi katameru in ginocchio
 2. Ikkyo irimi katameru in ginocchio
 3. Kokyunage
 4. Shihonnage irimi
 5. Zemponage
 6. Kirikaeshi
 7. Sankyo katameru in piedi

YOKOMENUCHI

Eseguire le prime tre tecniche di seguito,
prima sinistra poi destra

 1. Sudori
 2. Sudori
 3. Kokyunage irimi
 4. Shihonnage irimi
 5. Shihonnage tenshin
 6. Zemponage
 7. Kokyunage hachinoji

TSUKI e KERI

 1. tsuki Koteoroshi nage
 2. tsuki Ikkyo irimi katameru in ginocchio
 3. tsuki Koteoroshi hantainage
 4. keri Kokyunage prendendo il piede
 5. keri Kokyunage diretto senza prendere il piede
 6. mawashigeri Kokyunage statico attacco gedan
 7. mawashigeri Kokyunage dinamico attacco jodan

10 – TANINZUKAKE RIOTEMOCHI

 1. Ikkyo
 2. nininzukake Zemponage
 3. nininzukake Udemawashi
 4. nininzukake Seiretsu
 5. nininzukake Shihonage
 6. riotemochi kubishime saninzukake Kokyunage
 7. Yonningake libero

11 – KATATEDORI (Irimi)

Eseguire le prime tre tecniche di seguito,
prima sinistra poi destra

 1. Kokyunage irimi
 2. Kokyunage cambio mano
 3. Uchiwanage
 4. Shihonnage irimi
 5. Kaitennage uchi irimi
 6. Ikkyo
 7. Kaitennage soto tenshin

12 – USHIRO KATATEDORI KUBI SHIME

 1. Sankyo statico
 2. Shihonnage statico tenshin
 3. Kokyunage hachinoji
 4. Koteoroshi
 5. Makikaeshi ampio
 6. Makikaeshi irimi diretto
 7. Kirikaeshi

13 – RYOTEMOCHI

 1. Kokyunage irimi
 2. Kokyunage udemawashi
 3. Kokyunage hachinoji
 4. Nikyo tenshin
 5. Shihonnage tenshin irimi
 6. Zemponage tenshin
 7. Zemponage

14 – SUWARI – TACHI WAZA

 1. riotedori suwatiwaza mano sopra Kokyunage
 2. riotedori suwatiwaza mano sotto Kokyunage
 3. riotedori suwatiwaza Zemponage
 4. riotedori suwatiwaza Kokyunage proiettare lontano 2 attacco uke in piedi
 5. riotedori handachi (cignio) Zemponage
 6. ushiroriokatadori handachi Zemponage
 7. riotedori handaki nage si alza al primo attacco ed esegue il secondo in piedi Shihonnage irimi

15 – USHIRO RYOKATADORI

Eseguire le prime quattro tecniche di seguito,
prima sinistra poi destra

 1. Kokyunage hachinoji statico
 2. Kokyunage hachinoji dinamico
 3. Kokyunage
 4. Zemponage
 5. Ikkyo katameru in ginocchio
 6. Koteoroshi katameru in piedi
 7. Sankyo katameru in piedi

16 – HANDACHI

 1. Osaeru
 2. Kaitennage in piedi
 3. Kaitennage Handachi
 4. Shomenuchi Kokyunage Zagi
 5. Tsuki Koteoroshi Zagi
 6. Ashidori 1
 7. Ashidori 2

17 – KATADORI MENUCHI

 1. Irimi statico
 2. Irimi movimento
 3. Kokyunage udemawashi
 4. Kokyunage hachinoji
 5. Nikyo
 6. Uragaeshi
 7. Zemponage

18 – YOKOMENUCHI

 1. Irimi
 2. Kokyunage cambio mano
 3. Atemi
 4. Shihonnage
 5. Koteoroshi 1
 6. Koteoroshi 2
 7. Zemponage tenbin

19 – MUNETSUKI

 1. Yokomenuchi hanmi
 2. Zemponage
 3. Shomenuchi Gyaku hanmi
 4. Kubikiri
 5. Yokomenuchi hantai
 6. Uchiwanage
 7. Kaitennage soto Irimi

20 – JO NAGE

 1. Kokyunage Irimi
 2. Zemponage
 3. Kirikaeshi
 4. Ashibarai
 5. Nikyo
 6. Koteoroshi
 7. Shihonnage
 8. Ushiro Sakatemochi
 9. Niningake Zemponage
 10. Sanningake Kokyunage
 11. Jiuwaza

21 – TANTODORI 1

 1. Tsuki Koteoroshi
 2. Tsuki Ikkyo
 3. Shomenuchi Koteoroshi
 4. Shomenuchi Kokyunage
 5. Yokomenuchi Shihonnage
 6. Tsuki Menuchi statico
 7. Tsuki Menuchi movimento

22 – TANTODORI 2

 1. UshiroKubishime Sankyo
 2. UshiroKubishime Shihonnage
 3. UshiroTsuki Koteoroshi
 4. UshiroTsuki Ikkyo
 5. Tsuki Zemponage
 6. Tsuki Kaitennage
 7. Tsuki Yokomenuchi Irimi
 8. Tsuki Yokomenuchi GOKYO

23 – BOKKENDORI

 1. Shomenuchi Sudori / Kokyunage
 2. Shomenuchi Koteoroshi , Irimidori
 3. Yokomenuchi Irimi
 4. Yokomenuchi Shihonnage
 5. Tsuki Koteoroshi
 6. Tsuki Zemponage
 7. Tsuki Nikyo

24 – JO DORI

 1. Yokomenuchi Zemponage
 2. Yokomenuchi Shihonnage
 3. Tsukikaeshi
 4. Tsuki Zemponage
 5. Tsuki Kirikaeshi
 6. Douchi Kokyunage
 7. Yokobarai

25 – JO 1 (con partner)

 1. Tsuki
 2. Tsuki
 3. Yokomenuchi
 4. Gyaku Yokomenuchi
 5. Ushiro Kaho Tsuki
 6. Tsuki
 7. Yokomenuchi
 8. Gyaku Yokomenuchi
 9. Ushiro Kaho Uchi
 10. Gyaku Tsuki
 11. Gyaku Yokomenuchi
 12. Tsuki
 13. Shomenuchi, Ushiro Tsuki
 14. Joho Uchi
 15. Sakate Tsuki
 16. Tsuki
 17. Kaho Shomenuchi, Ushiro Tsuki
 18. Ashibarai
 19. Kaho Sakate Tsuki
 20. Tsuki passo indietro
 21. Joho Uchi
 22. Gyaku Tsuki

26 – JO 2 (con partner)

 1. Tsuki
 2. Tsuki
 3. Yokomenuchi e passo indietro
 4. Uchi Oroshi
 5. Gyaku Yokomenuchi
 6. Tsuki
 7. Koho Yokomenuchi e passo indietro
 8. Uchi Oroshi
 9. Gyaku Yokomenuchi
 10. Tsuki
 11. Koho Yokomenuchi
 12. Hidari Koho Tsuki
 13. Migi Koho Tsuki
 14. girare Tsuki
 15. Koho Yokomenuchi
 16. Yokobarai girando
 17. Joho Uchi
 18. Gyaku Tsuki
 19. Gyaku Yokomenuchi
 20. Tsuki
 21. Joho Uchi
 22. Gyaku Tsuki

27 – HAPPOGIRI (Bokken 1 con partner)

 1. Handachi: Yokobarai, Yokomenuchi
 2. alzandosi: Yokobarai, Yokomenuchi
 3. AGEUCHI, Yokomenuchi
 4. Yokobarai, Tsuki, girare
 5. Shomenuchi
 6. Tsuki
 7. Ushiro Shomenuchi
 8. Tsuki
 9. Hidari Shomenuchi
 10. Tsuki
 11. Ushiro Shomenuchi
 12. Tsuki
 13. Hidari Shomenuchi
 14. Ushiro Shomenuchi
 15. Hidari Shomenuchi
 16. Ushiro Shomenuchi
 17. Yoko Uchi, giro completo

28 – ICHINOTACHI (Bokken 2)

 1. Ageuchi
 2. Gyaku Yokomenuchi
 3. Yokomenuchi
 4. Gyaku Yokomenuchi
 5. Ushiro Shomenuchi
 6. Tsuki
 7. Ushiro Shomenuchi
 8. Tsuki
 9. Yokomenuchi Tobikomi
 10. Gyaku Yokomenuchi Tobikomi
 11. Gyaku Tsuki
 12. Yokomenuchi
 13. Yoko Uchi e girare

29 – KUMITACHI

 1. Kote Uchi I
 2. Kote Uchi II
 3. Kote Uchi III
 4. Do Uchi
 5. Gyaku Do Uchi
 6. Tsuki
 7. Shomenuchi
 8. Yokomenuchi – Gyaku Yokomenuchi

30 – SHINKEN (con partner)

 1. Chudan – Chudan entrambi Shomenuchi
 2. Chudan – Jodan entrambi Shomenuchi
 3. Gedan – Jodan entrambi Shomenuchi
 4. Jodan – Gedan entrambi Shomenuchi
 5. Gedan – Jodan Shomenuchi,Ushiro Shomenuchi
 6. Migigake – Jodan Kesagiri, Yokobarai – Shomenuchi
 7. Hidarigake – Jodan Kesagiri, Yokobarai – Shomenuchi
 8. Migigake – Jodan Kesagiri, Yokobarai Handachi
 9. Hidarigake – Jodan Kesagiri, Yokobarai Handachi
 10. Chudan – Chudan Yokomenuchi, Gyaku Yokomenuchi
 11. Chudan – Jodan Yokomenuchi, Gyaku Yokomenuchi