Dojo Responsabile
Ki Aikido Centro Europa
Torino
Grande Nicola
Via Rubino, 80
10100 Torino
Tel. 011.306514
Torino Punto Ki Campagna Donato
Via XX Settembre, 4
10090 Trana (TO)
Tel. 011.933128
Torino Rivalta Ki Aikido La Rocca Cristofaro
Via Rovereto, 14
10040 Rivalta (TO)
Rivoli Ki Aikido Costanzo Salvatore
Via Manzoni, 20
10098 Rivoli (TO)